Svatohorský Downtown 2018 – Příbram

Pravidla a podmínky závodu

Poslední platná verze pravidel a podmínek závodu bude podepsána každým z vás přímo na místě prezence v den konání závodu.

Prohlášení o odpovědnosti

Prohlašuji a jsem si vědom/a toho, že účast na cyklistickém závodu Svatohorský Downtown konaném v Příbrami dne 2. 6. 2018 podstupuji na vlastní nebezpečí a odpovědnost a veškeré případné škody vzniklé na trati či mimo trať v souvislosti s tímto závodem nejsou kryty pojištěním organizátora a mohou být vymáhány na základě občanskoprávních předpisů. Dále prohlašuji, že jsem byl organizátory závodu řádně seznámen a poučen o pravidlech závodu, zejména o bezpečnostních pravidlech, o průběhu, náročnosti a rizikách trati a jsem si se všemi důsledky z toho vyplývajícími vědom- vědoma svého zdravotního stavu, který mu dovoluje závodu se bezpečně účastnit.. Toto prohlášení jsem učinil svobodně a vážně – což stvrzuji níže svým vlastnoručním podpisem. Děti mladší 18ti let se mohou závodu zůčastnit pouze s podepsaným souhlasem zákonného zástupce (viz samostatní příloha).

Bezpečnostní pravidla

Povinná výbava

Jezdci mladší 18ti let musí být při jízdě na trati vybaveni integrální přilbou s brýlemi, chráničem páteře, chrániči loktů a kolen a celoprstovými rukavicemi.

Jezdci starší 18ti let musí být při jízdě na trati vybaveni integrální přilbou s brýlemi a chrániči kolen.

Jezdci se mohou zůčastnit závodu na horském kole, které si předem zkontroluje. Závodník ručí za své kolo, které musí být v dobrém technickém stavu bez vědomých poškození (zejm. prasklin na rámu a  komponentech).

Pohyb na trati

Jezdec si musí být před vstupem na trať vědom svých schopností a zkušeností, které nesmí přeceňovat. Musí dbát pokynů organizátorů (zejm. traťových komisařů) a vedoucího trati a ředitele závodu. Závod se odehrává ve městě, je tedy třeba dbát zvýšené pozornosti na střet s osobami pohybujícími se po trati a takovým situacím předcházet. Jezdci smí zastavovat a shlukovat se pouze na dobře přehledných místech trati, nikoliv za zatáčkami a u skoků. Při samotném závodu je zakázáno tlačit kola nahoru po trati.

Pokud jste na něco nenašli odpověď, tak pište na info@cowarna.cz nebo volejte na 601 127 200. Jsme k dispozici.